Sơn Quỷ Chấp Bút

 • Tận Thế: Ta Có Thể Trông Thấy Thanh Máu, Giết Quái Rơi Bảo

  Tận Thế: Ta Có Thể Trông Thấy Thanh Máu, Giết Quái Rơi Bảo

  Ngày mùng 4 tháng 4.Tận thế giáng lâm, sơn hà vỡ nát, nhân gian hóa thành Luyện Ngục.Ngày mùng 5 tháng 4."Tiểu Vương huynh đệ, trước khi chết trước ta cầu ngươi một chuyện, thay ta chiếu cố một chút tẩu tử ngươi..."Ngày mùng 7 tháng 4.Vương Đào ngoài ý muốn phát hiện, hắn chẳng những có thể trông thấy sinh vật thanh máu, bị hắn giết chết sinh vật sẽ còn rơi bảo!"Đại ca an tâm đi thôi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tẩu tử!"p/s: Tào tặc
  • Khoa Huyễn
  • 760 chương
  • 803.4K
  • 407